Olew palmwydd a pham ei fod yn bwysig

Olew palmwydd

 

Beth yw e a pam mae fe'n bwysig?

Y broblem gydag olew palmwydd

Mae olew palmwydd yn fath o olew llysiau ond yn anffodus mae llawer o gynefin trofannol yn cael ei ddinistrio i'w wneud. Mae hyn yn golygu bod llawer o anifeiliaid yn colli eu cartrefi. Daw'r olew o'r ffrwythau sy'n cael eu tyfu ar y goeden palmwydd olew yn Affrica. Mae planhigfeydd palmwydd olew yn cael eu tyfu mewn hinsoddau trofannol yn Affrica, Asia, Gogledd America a De America. Mae'n boblogaidd oherwydd ei bod yn hawdd iawn ac yn rhad tyfu.

 

Beth yw'r broblem

Achosodd olew palmwydd oddeutu 8% o ddatgoedwigo byd-eang rhwng 1990 a 2008! Dyna pryd mae ardaloedd enfawr o goedwig yn cael eu dinistrio. Mae llawer o'r datgoedwigo yn digwydd yn Indonesia a Malaysia. Mae hyn yn peri pryder mawr gan fod traean o'r holl rywogaethau mamaliaid yn Indonesia mewn perygl beirniadol. Mae hyn o ganlyniad i olew palmwydd a ffermir yn anghynaladwy.

Mae datgoedwigo yn difetha cartrefi nid yn unig bywyd gwyllt, ond pobl hefyd. Gorfodir llawer o gymunedau i symud. Mae planhigfeydd olew palmwydd yn aml yn cael eu llosgi yn anghyfreithlon pan na chânt eu defnyddio mwyach. Mae hyn yn rhyddhau carbon deuocsid i'r atmosffer. Mae hyn yn cyfrannu at newid hinsawdd yn ogystal â chreu mwrllwch o'r tân sy'n niweidiol i bobl ac anifeiliaid.

Beth alla i ei wneud i helpu?

Mae olew palmwydd i'w gael mewn hyd at hanner y cynhyrchion wedi'u pecynnu yn ein harchfarchnadoedd. Felly mae'r pŵer yn eich dwylo chi! Trwy arfer eich hawl i ddewis yr hyn rydych chi'n ei brynu, gallwch chi helpu i symud y galw a chanolbwyntio ar olew palmwydd sy'n cael ei ffermio'n gynaliadwy! Dyma rai awgrymiadau ar gyfer siopa ecogyfeillgar:

  1. Gwiriwch y label: Byddwch yn ymwybodol o fwydydd sy'n cynnwys olew palmwydd fel bara wedi'i sleisio, creision a bisgedi yn aml. Os oes ganddo ef yna ceisiwch brynu'r fersiwn wedi'i marcio â logo olew palmwydd cynaliadwy.
  2. Gwnewch eich bwyd eich hun: Mae gwneud eich bwyd eich hun o gynhwysion amrwd yn golygu y gallwch reoli'r union beth sy'n mynd i mewn i'ch bwyd. Felly y tro nesaf y byddwch chi awydd pizza i ginio, beth am roi cynnig ar wneud eich un eich hun?
  3. Ysgrifennwch at gwmnïau: Ni fydd olew palmwydd cynaliadwy yn dod yn norm oni bai bod digon o alw amdano. Mae ysgrifennu at gwmnïau sy'n defnyddio olew palmwydd anghynaliadwy yn eu cynhyrchion, yn dangos iddynt na fydd pobl yn prynu eu cynhyrchion oni bai eu bod yn gwybod eu bod yn dod o ffynonellau cyfrifol.
  4. Gwybod beth i edrych amdano: Yn anffodus, gellir cuddio olew palmwydd y tu ôl i filoedd o enwau camarweiniol, ac mae i'w gael yn aml mewn eitemau gan gynnwys glanedyddion golchi dillad, hylif golchi llestri, colur, sebonau a siampŵau.