Grŵpiau Gwyllt!

Grŵpiau Gwyllt!

Helena Dolby for Sheffield & Rotherham Wildlife Trust

Cymryd rhan

Ledled y DU mae cannoedd o oedolion sy'n gwirfoddoli wedi ymrwymo i redeg grwpiau Gwyllt lle gall plant gwrdd a mwynhau archwilio eu hamgylchedd. Mae mynd yn rheolaidd i grŵp yn galluogi pobl ifanc i gael llawer o hwyl, a gwneud ffrindiau newydd, wrth iddynt ddatblygu gwir ddealltwriaeth ac ymrwymiad i'r amgylchedd naturiol.

Mae grwpiau Gwyllt! yn rhoi cyfleoedd i blant ddarganfod bywyd gwyllt lleol a mynd yn rhan o weithgareddau ymarferol. Gan gynnwys unrhyw beth o waith celf amgylcheddol ac ailgylchu gwastraff, i arolygon tylluanod gwynion, trochi pyllau a diwrnodau hwyl blodau gwyllt! Mae pob grŵp yn gweithredu o fewn fframwaith wedi'i fonitro o les a diogelwch plant ac mae pob arweinydd Gwyllt! yn mynd trwy broses recriwtio drylwyr i wirio eu haddasrwydd i weithio gyda phobl ifanc.

Cwestiynau ac atebion

How often do Wildlife Watch groups meet?

Mae hyn yn amrywio o grŵp i grŵp. Ar gyfartaledd mae cyfarfodydd unwaith y mis, er bod cymaint yn digwydd mewn rhai meysydd y gall grwpiau gwrdd yn amlach.

A yw grwpiau ar agor i blant o bob oed?

Mae llawer ohonynt, ond mae nifer cynyddol yn darparu ar gyfer y grŵp oedran iau (hyd at 12) a gallant gynnig rhywbeth ychydig yn wahanol (yn lle neu hefyd) i bobl ifanc yn eu harddegau. Mae rhai grwpiau'n cynnwys dim ond 12 a mwy gyda'r bobl ifanc yn llunio eu prosiectau a'u gweithgareddau eu hunain gyda dim ond ychydig o gefnogaeth ac arweiniad gan arweinwyr, tra gall pobl ifanc yn eu harddegau hŷn aros gyda grŵp iau fel cynorthwywyr. Gwiriwch yn lleol i ddarganfod beth sydd ar gael.

Sylwch fod Gwyllt! yn cael ei hysbysebu'n gyffredinol fel clwb ar gyfer plant wyth oed neu'n hŷn, ac er bod yna lawer o blant iau sy'n ymuno, ac fel arfer yn cael eu hannog i wneud hynny, nid oes rheidrwydd ar yr arweinydd i dderbyn unrhyw blentyn.

Yn Lloegr, mae Deddf Plant 1989 yn ei gwneud yn ofynnol i grŵp â phlant ar eu pen eu hunain o dan wyth oed gofrestru fel gwasanaeth gwarchod plant os yw nifer penodol o'u cyfarfodydd i fod i bara mwy na dwy awr. Yn gyffredinol, nid yw grwpiau gwylio wedi'u cofrestru felly, felly, mewn cyfarfodydd hirach neu wibdeithiau, byddai angen i chi fynd gyda phlant iau. Bydd eich Ymddiriedolaeth Natur leol yn gallu dweud mwy wrthych am hyn.

Pwy yw arweinwyr y grwpiau?

Pobl fel chi, o bob math o gefndiroedd! Gall unrhyw un sy'n mwynhau gweithio gyda phlant ac sydd â diddordeb yn y byd naturiol wneud cais i ddod yn arweinydd Gwyllt! 

Mae arweinwyr Gwyllt! Cofrestredig yn gweithio o fewn ein fframwaith canllawiau ledled y DU, ond mae pob un yn dod â'u harddull, syniadau a brwdfrydedd eu hunain dros fywyd gwyllt a'r amgylchedd. Er budd y plant, mae darpar arweinwyr yn cael eu fetio yn unol â chanllawiau'r llywodraeth a'n polisi ein hunain ar ddiogelu plant. Mae rhan o'r broses recriwtio arweinwyr yn gofyn am Ddatgeliad Lefel Uwch boddhaol gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol.

Ar ôl iddynt ymuno â'r tîm, mae arweinwyr yn derbyn deunydd cymorth a gwasanaethau gan swyddfa Wildlife Watch UK. Mae hyfforddiant a chefnogaeth leol gan eu trefnydd Gwylio sirol yn helpu arweinwyr i gynllunio a threfnu eu grwpiau yn effeithiol.

 

A fydd angen i mi dalu mwy i'm plentyn fynd i grŵp?

Fel aelod mae'r rhodd rydych chi'n ei thalu yn mynd tuag at gost rhedeg Gwylio a darparu'r pecyn aelodaeth.

Nid yw grwpiau Gwyllt! yn derbyn unrhyw gymorth ariannol yn awtomatig ac weithiau maent yn gofyn am ffi fach am gyfarfodydd. Mae hyn er mwyn talu costau, er enghraifft, llogi'r neuadd, prynu offer syml neu gynhyrchu deunydd wedi'i ddyblygu. Gwiriwch yn lleol i ddarganfod sut mae'ch grŵp yn gweithio.

A all oedolion fynychu?

Weithiau mae arweinwyr grŵp yn annog rhieni i aros, yn enwedig os oes llawer o blant iau. Os bydd hyn yn digwydd, peidiwch â disgwyl i'r gweithgaredd gael ei osod ar eich lefel gan y bydd wedi'i anelu at y plant.

I'r gwrthwyneb, weithiau efallai na fydd y grŵp eisiau chi yno trwy'r amser! Mae'r profiadau y mae plant yn eu rhannu mewn grwpiau cyfoedion i ffwrdd oddi wrth eu rhieni yn wahanol i'r rhai y byddwch chi'n eu cael fel teulu. Parchwch ddymuniadau'r grŵp cyn belled ag y gallwch.

A allaf fod yn sicr y bydd y gweithgareddau'n ddiogel?

Mae llawer o weithgareddau'n cael eu cynnal yn agos at ganolfan reolaidd neu hyd yn oed y tu mewn, a dylech chi wybod y math o weithgaredd sydd wedi'i gynllunio o'r rhaglen. Os yw'r cyfarfod yn cynnwys mynd ymhellach i ffwrdd (efallai ymweliad â gwarchodfa natur), bydd yr arweinwyr yn rhoi gwybodaeth i chi ymlaen llaw. Mae arweinwyr gwylio yn cadw at ganllawiau cynhwysfawr sy'n ymwneud â chynllunio cyfrifol a phriodol. Mae ganddyn nhw yswiriant atebolrwydd cyhoeddus hefyd. Ein hagwedd yw un o 'all wneud' ac o edrych yn galed iawn ar fuddion yr holl wahanol weithgareddau mewn cydbwysedd ag unrhyw beryglon y mae angen i ni eu rheoli.

A yw fy mhlentyn wedi'i yswirio rhag damweiniau mewn cyfarfodydd Gwyllt!?

Na. Nid oes yswiriant damweiniau i blant mewn grwpiau Gwyllt! Oni bai bod eich plentyn wedi'i yswirio trwy bolisi teulu yn ei fywyd o ddydd i ddydd, ni fydd yn cael ei yswirio yn y grŵp Gwyllt! Mae gan arweinwyr yswiriant atebolrwydd cyhoeddus os cânt eu canfod yn gyfrifol am unrhyw ddigwyddiad.