Adnabod baw anifeiliaid

PŴ-Y WNAETH?

Animal poo by Jon Hawkins, Surrey Hills Photography

Pa pŵ anifail allai weld?

Efallai y byddwch chi'n dod ar draws baw anifail yn eich gardd neu pan allan yng nghefn gwlad. Er mwyn ei adnabod, cymerwch nodyn o'r maint, y siâp a'r lliw, a'i dorri ar wahân gyda ffon i'w weld y tu mewn. Ond peidiwch byth â'i gyffwrdd - gall gynnwys bacteria niweidiol! Dyma ychydig o faw mamaliaid Prydeinig cyffredin y gallech ddod ar eu traws, yn ogystal â rhai awgrymiadau ar beth i edrych (neu arogli!) Ar ei gyfer. Gallwch glicio ar y delweddau i'w gweld yn fwy manwl.

Rabbit poo

Rabbit poo by Darren Tansley

Cwningod a ysgyfarnogod

Mae baw yn cael ei adael mewn clystyrau o beli bach, crwn, caled. Maent fel arfer yn lliw melyn-frown neu wyrdd, ac yn llawn glaswellt. Mae baw ysgyfarnog (ar y dde) yn tueddu i fod ychydig yn fwy ac yn fwy gwastad na baw cwningen (ochr chwith).

Fox poo

Fox poo by Sue Crookes

Llwynogod

Mae llwynogod yn cynhyrchu baw tebyg i gŵn sydd fel arfer yn bwyntiog ar un pen ac yn llawn ffwr, plu, esgyrn bach, hadau ac aeron. Mewn ardaloedd gwledig, mae baw llwynogod yn eithaf tywyll, ond mewn ardaloedd trefol, lle mae llwynogod yn bwyta gwastraff bwyd dynol, gall fod yn ysgafnach. Mae gan faw ffres arogl hynod 'musky' neu ‘foxy’.

Badger poo

Badger poo by Montgomeryshire Wildlife Trust

Mochyn daear

Mae moch daear yn ymgarthu mewn pyllau bas o'r enw ‘latrines’. Mae eu baw yn amrywio o siâp cadarn a selsig, i feddalach, fain a thywyllach os ydyn nhw wedi bod yn bwyta llawer o fwydod! Mae gan faw moch daear arogl melys, 'musky'.

Deer poo

Deer poo by Darren Tansley

Ceirw

Oherwydd bod ceirw'n cnoi cil (yn ailgyfogi ac yn cnoi eu bwyd ddwywaith cyn ei dreulio), nid oes unrhyw gynnwys amlwg yn eu baw. Maent yn cynhyrchu pelenni tywyll, sgleiniog sy'n bwyntiog ar un pen ac yn aml yn sownd gyda'i gilydd mewn clystyrau.

Otter spraint

Otter spraint by Darren Tansley

Dyfrgwn a minc Americanaidd

Mae'r ddwy famal hyn i'w cael mewn cynefinoedd gwlyptir tebyg. Mae dyfrgwn yn cynhyrchu baw a elwir yn ‘spraints’, a adewir mewn mannau amlwg ar hyd glannau afonydd, ar greigiau neu o dan bontydd i nodi eu tiriogaethau. Mae 'spraints' dyfrgwn fel arfer yn wyrdd tywyll, llysnafeddog ac yn llawn esgyrn pysgod, graddfeydd a rhannau cimwch yr afon. Mae ‘scats’ minc Americanaidd yn llai, yn ddu ac yn cynnwys ffwr, plu ac esgyrn. Mae baw dyfrgwn ffres yn arogli fel te jasmin, tra bod arogl llawer llai dymunol gan baw minc.

Water vole poo

Water vole poo by Darren Tansley

Llygod pengrwn dŵr, llygod mawr a llygod

Er eu bod yn byw mewn cynefinoedd gwlyptir tebyg, mae sawl gwahaniaeth allweddol i faw llygod y dŵr a llygod mawr. Mae llygod pengrwn y dŵr yn gadael eu baw mewn ‘toiledau’ mawr (pentyrrau), yn agos at y dŵr, tra bod llygod mawr yn gadael eu niferoedd hwy ar hyd llwybrau. Mae baw llygod pengrwn dŵr yn llai na baw llygod mawr ac wedi'u talgrynnu ar y ddau ben; Mae baw llygod mawr yn cael ei fflatio ar un pen ac yn bwyntiog yn y pen arall. Mae baw llygod pengrwn dŵr yn wyrdd, brown neu borffor, mae ganddo wead tebyg i bwti a dim arogl cryf. Mae baw llygod mawr yn frown golau i ddu, llysnafeddog a meddal, ac yn arogli'n annymunol fel pi-pi. Mae llygod yn cynhyrchu baw tebyg iawn i lygod mawr, ond maen nhw'n llawer llai.

Bat poo

Bat poo by Montgomeryshire Wildlife Trust

Ystlumod

Mae ystlumod yn gadael baw lle maen nhw'n clwydo, felly maen nhw'n aml i'w cael yn sownd wrth waliau neu ar y ddaear o dan dyllau neu goed. Mae ganddyn nhw ymddangosiad garw ac maen nhw wedi'u llenwi â darnau o bryfed wedi'u cnoi.

Hedgehog poo

Hedgehog poo by Darren Tansley

Draenogod

Mae baw draenogod tua 5 cm o hyd, silindrog ac yn eithaf tywyll ar y cyfan. Efallai y byddan nhw'n cael eu llenwi â darnau o bryfed a mwydod.

Mae'n edrych fel pŵ, ond a allai fod yn rhywbeth arall?

Owl pellets

Owl pellets by Martha Cowell

Pelenni tylluanod

Mae tylluanod yn ailgyfogi rhannau o'u bwyd na allant eu treulio, fel ffwr ac esgyrn mamaliaid bach ac adar. Gall y ‘pelenni’ hyn edrych fel baw anifeiliaid, ond nid ydyn nhw'n arogli ac yn troi'n llwyd yn raddol wrth iddyn nhw sychu.

Byth wedi weld olion traed yn eira?

Adnabod anifeiliaid o olion traed!

Deer track in snow by Amy Lewis