Sut i warchod dŵr

Sut i warchod dŵr

Mae dŵr yn bwysig - felly gadewch i ni edrych ar ei ôl!

Mae cadwraeth dŵr yn golygu defnyddio dŵr yn ddoeth a pheidio â'i wastraffu. Mae defnyddio llai o ddŵr yn golygu bod mwy ar ôl yn ein hamgylchedd naturiol. Mae cynefinoedd pwysig fel afonydd, nentydd a chorsydd yn parhau i fod ar ben. Sy'n bwysig iawn ar gyfer dyfrgwn, llygod pengrwn dŵr, crëyr glas, pysgod a llawer o anifeiliaid eraill. Os ydym i gyd yn gwneud ein rhan wrth edrych ar ôl cyflenwadau dŵr gwerthfawr, gallwn wneud gwahaniaeth enfawr i'r amgylchedd.

Y prif resymau dros warchod dŵr

 • Mae dŵr yn hanfodol i fywyd. Nid yn unig mae'n ein cadw ni a'r anifeiliaid a'r planhigion o'n cwmpas yn fyw, ond mae hefyd yn darparu lleoedd arbennig i fywyd gwyllt fyw.
 • Mae cadw dŵr yn arbed ynni. Mae angen egni i hidlo, cynhesu a phwmpio dŵr i'ch cartref, felly mae lleihau eich defnydd o ddŵr hefyd yn lleihau eich ôl troed carbon.

Arbed dŵr yn y gegin

 • Rhowch botel fawr o ddŵr tap yn yr oergell i arbed aros i'r tap redeg yn oer. Gall aros i'r tap redeg yn oer wastraffu 10 litr o ddŵr y dydd!
 • Awydd diod boeth? Llenwch y tegell yn unig gyda faint o ddŵr sydd ei angen.
 • Helpu gyda'r coginio? Rhowch gaeadau ar sosbenni i leihau faint o ddŵr sy'n cael ei golli wrth gynhesu.
 • Helpu i dacluso? Rhowch eich peiriant golchi llestri ymlaen gyda llwythi llawn ac ar eco-osodiad. Gallwch hefyd ddefnyddio bowlen ymolchi yn eich sinc i leihau cyfaint y dŵr rydych chi'n ei ddefnyddio.

Arbedwch ddŵr yn yr ystafell ymolchi

 • Trowch y tap i ffwrdd wrth frwsio'ch dannedd. Gall tap rhedeg wastraffu mwy na 6 litr o ddŵr y funud!
 • Cewch cawod yn lle bath. Mae baddon ar gyfartaledd yn defnyddio tua 80 litr o ddŵr, ond mae cawod fel arfer yn defnyddio rhwng 6 a 45 litr.

Arbedwch ddŵr yn yr ardd

 • Peidiwch â defnyddio chwistrellwr! Mae chwistrellwyr yn aml yn cael eu defnyddio i ddyfrio lawntiau ond gallant ddefnyddio cymaint â 1,000 litr o ddŵr yr awr! Mewn gwirionedd, mae'n iawn i'r lawnt fynd yn frown, bydd yn gwella y tro nesaf y bydd hi'n bwrw glaw.
 • Casgen ddŵr i ddal llawer iawn o ddŵr glaw. Os ydych chi'n ddigon ffodus i gael un mae hon yn ffordd wych o gasglu dŵr i ddyfrio'ch planhigion.
 • Bydd defnyddio tomwellt a rhisgl yn eich gardd yn helpu i leihau anweddiad hyd at 75%.
 • Gwneud rhywfaint o arddio? Cadwch lygad am blanhigion sy'n gwrthsefyll sychder nad oes angen cymaint o ddyfrio arnyn nhw.