Mamaliaid rhyfedd

Mamaliaid rhyfedd

Red squirrel by Peter Cairns/2020VISION

Enghreifftiau gorau o ymddygiad mamaliaid rhyfedd

Dosbarth o anifeiliaid yw mamaliaid. Mae ganddyn nhw waed cynnes ac mae ganddyn nhw ffwr a gwallt. Gallant hefyd fod ychydig yn rhyfedd! Dyma ein hoff enghreifftiau o rai arferion eithaf rhyfedd.

stoat

© Andy Rouse/2020VISION

Carlymod
Mae carlymod yn hoffi dipyn o bwgi yn gwneud rhywbeth o’r enw Dawns Ryfel, er mwyn hyponoteiddio eu hysglyfaeth! Maen nhw’n neidio o gwmpas, yn sefyll ar eu coesau ôl ac yn ysgwyd eu corff, ac wedyn yn neidio ar eu hysglyfaeth sydd wedi drysu’n lân.

Shrew

© Carl Wright

Chwistlod
Mae chwistlod yn greaduriaid llwglyd iawn – rhaid iddyn nhw fwyta bob 2 i 3 awr i oroesi. Mae hyn yn golygu nad ydyn nhw’n gallu gaeafgysgu oherwydd fe fydden nhw’n llwgu. Mae chwistlod cyffredin yn mynd yn llai dros y gaeaf fel nad oes raid iddyn nhw fwyta gymaint.

Harbour porpoise

© Niki Clear

Llamhidydd yr harbwr
Mae gan lamhidydd yr harbwr enw arall – ‘mochyn pwffian’! Y rheswm am hyn ydi’r sŵn pwffian maen nhw’n ei wneud weithiau wrth ddod i’r wyneb ac anadlu. Hefyd mae’r gair llamhidydd yn dod o air Lladin sy’n golygu ‘pysgodyn mochyn’.

Red squirrel

© Mike Snelle

Gwiwerod coch
Mae gan wiwerod coch fferau deugymalog sy’n eu helpu nhw i ddringo i fyny ac i lawr coed yn dda. Hefyd maen nhw’n gallu bod yn llaw dde neu law chwith, yn union fel ni! Mae’r olion dannedd sy’n cael eu gadael ar foch coed yn dangos i ni os mai llaw dde neu law chwith ydi’r gwiwerod.

hare

© Russell Savory

Ysgyfarnogod
Oeddet ti’n gwybod bod ysgyfarnogod yn gallu rhedeg yn llawer cyflymach na’r dyn cyflymaf, Usain Bolt? Pan maen nhw’n dianc rhag ysglyfaethwyr mae ysgyfarnogod yn gallu rhedeg ar gyflymder o 43 milltir yr awr – cyflymder mwyaf Bolt ydi 28 yr awr. Byddai’r ysgyfarnog yn ei adael ymhell ar ôl!

watch

Tom Marshall

Caru natur?

Ymunwch fel aelod Wildlife Watch!

Ymunwch heddiw